Zostań policjantem

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SŁUŻBY W POLICJI – KROK PO KROKU

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SŁUŻBY W POLICJI

Przed rozpoczęciem każdego z etapów postępowania kwalifikacyjnego kandydat do służby okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

REKRUTACJA - KROK PO KROKU

     I – złożenie przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginały do wglądu,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby – oryginały do wglądu,
 • kserokopię książeczki wojskowej, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową – oryginał do wglądu.  

  Kwestionariusz osobowy jest dostępny w odrębnej zakładce oraz we wszystkich jednostkach Policji województwa wielkopolskiego. Dokumenty są przyjmowane przez cały rok.

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ:

 • w Komendach Miejskich i Powiatowych Policji woj. wielkopolskiego (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)
 • w Zespole Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Budynek przy ul. Kochanowskiego 15 w Poznaniu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)

Po złożeniu dokumentów skontaktuje się z Tobą osoba prowadząca Twoje postępowanie rekrutacyjne i przekaże informacje o dalszym jego toku. Będzie to Twój „indywidualny” opiekun, który „przeprowadzi” Cię przez całe postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku wątpliwości lub pytań możesz w każdej chwili nawiązać kontakt z Zespołem Doboru pisząc e-mail na adres: dobor@po.policja.gov.pl (całodobowo) lub dzwoniąc na numer infolinii 609 602 257 (poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 20:00)

II – sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach

Na tym etapie sprawdza się prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji przez porównanie ich z danymi zawartymi
w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych.

III – test wiedzy

Polega na sprawdzeniu poziomu wiedzy kandydata z zakresu funkcjonowania Policji. Test wiedzy składa się z 40 pytań, w których zaproponowane są 4 odpowiedzi, a tylko jedna z nich jest prawidłowa. Czas na rozwiązanie testu - 40 minut. Na tym etapie kandydat może uzyskać 40 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym.

UWAGA!

Test wiedzy oraz test sprawności fizycznej odbywają się w tym samym dniu
i następują bezpośrednio po sobie.

 

IV - test sprawności fizycznej

Polega na wykonaniu 8 ćwiczeń bezpośrednio po sobie w określonym czasie nieprzekraczającym -1 minuty i 41 sekund.

Ćwiczenia, które musisz wykonać:

 • start z materaca z pozycji leżącej;
 • okrążanie 2 stojaków;
 • 3 przewroty gimnastyczne (w przód, w tył, w przód);
 • przeniesienie manekina o wadze 28 kg.;
 • pokonanie górą 4 płotków lekkoatletycznych;
 • 5 rzutów 3 kilogramową piłką lekarską na odległość 5 m;
 • 10 przeniesień piłki lekarskiej nad głową, wykonanych w pozycji leżącej;
 • pokonanie górą 4 skrzyń gimnastycznych;
 • bieg wahadłowy (10 powtórzeń na odległość 5 metrów).

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 60 punktów.

Aby przystąpić do testu sprawności fizycznej należy posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania ćwiczeń fizycznych. 

Film instruktażowy, przedstawiający przebieg testu sprawności, jest dostępny na stronie internetowej www.wielkopolska.policja.gov.pl.

V – badanie psychologiczne

Badanie psychologiczne (w tym test psychologiczny) ma na celu ocenę predyspozycji intelektualnych i osobowościowych kandydata do służby w Policji (metody badawcze: test Matryc Ravena Wersja Standard, Inwentarz osobowości NEO – PI R, Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattlla (CFD-20-R); Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT(R)); Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI (STAI); Test Uwagi i Spostrzegawczości (TUS);Test Multiselect – R(MS-R); Wywiad; Obserwacja.

VI – rozmowa kwalifikacyjna

Na tym etapie komisja będzie poznawała i oceniała społeczne postawy kandydata wobec ludzi, motywację do podjęcia służby w Policji, a także oceniała umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami oraz autoprezentacji.

By przejść do kolejnego etapu kandydat musi uzyskać minimum 36 punktów.

VII – komisja lekarska

Na tym etapie Policja kieruje na badania do Komisji Lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, która orzeka o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Policji.

VIII – Postępowanie sprawdzające

Postępowanie jest realizowane przez policjantów i pracowników zajmujących się w Policji ochrona informacji niejawnych, celem jest ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Proces ten rozpoczyna się od złożenia przez kandydata ankiety bezpieczeństwa osobowego, a kończy wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa.

 

Powrót na górę strony