Zasady zrzekania się prawa dyspozycji lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Poznania

ZASADY ZRZEKANIA SIĘ PRAWA DYSPOZYCJI LOKALAMI MIESZKALNYMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ MIASTA POZNANIA

 

ZASADY ZRZEKANIA SIĘ PRAWA DYSPOZYCJI

LOKALAMI MIESZKALNYMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ MIASTA POZNANIA

 

Z uwagi na fakt, że Miasto Poznań jest właścicielem nieruchomości budynkowych, w których znajdują się lokale pozostające w dyspozycji Policji w rozumieniu art. 90 ustawy o Policji z dnia 06.04.1990r. (Dz.U. z 2015r., poz. 355 ze zmianami), a najemcy oraz osoby uprawnione do zamieszkiwania w przedmiotowych lokalach dotychczas na podstawie decyzji administracyjnej, wyrażają chęć nabycia tychże lokali, wolą stron zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Poznań, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Policji w Poznaniu jest przekształcenie istniejącego stosunku najmu w najem zawarty na czas nieoznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 150 ze zmianami).

Po przekształceniu istniejącego stosunku najmu w najem zawarty na czas nieoznaczony, o którym mowa wyżej, w przypadku przeznaczenia przez Miasto Poznań przedmiotowych lokali do sprzedaży, możliwym będzie skorzystanie przez najemców z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zmianami) oraz wstąpienie na podstawie art. 691 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.
 

W związku z powyższym, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.12.2015r. przyjmowane będą, wyłącznie za pośrednictwem właściwej Komendy Policji (Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu lub Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu), wnioski od osób zainteresowanych przekształceniem najmu.  
 

Wnioski należy kierować do właściwej Komendy Policji:

- Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 

- Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2.

Informacje, do której Komendy należy złożyć wniosek, można ustalić osobiście w wybranej Komendzie lub telefonicznie pod numerem 61 84 132 70 / 47 77 132 70.
 

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu sprawę prowadzi Wydział Inwestycji
i Remontów ul. Dąbrowskiego 17a (barak nr 3 – pokój nr 39) z którym można się kontaktować
od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9:00 – 14:00.

 
Szczegółowe informacje o:
 

  • warunkach rozpatrywania wniosków o przekształcenie istniejącego stosunku najmu w najem zawarty na czas nieoznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego,
  •  warunkach rozpatrywania wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego po przekształceniu w najem zawarty na czas nieoznaczony,
  • niezbędne druki wniosków i formularzy o przekształcenie istniejącego stosunku najmu w najem na czas nieoznaczony,

dostępne są również na stronie internetowej - Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu www.poznan.policja.gov.pl oraz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu www.zkzl.poznan.pl.

 

Jednocześnie  na stronie www.zkzl.poznan.pl można sprawdzić, w których budynkach Miasto Poznań prowadzi sprzedaż lokali.

 

Rozpatrywanie i przekazywanie do ZKZL Sp. z o.o. przez organy Policji wniosków o przekształcenie istniejącego stosunku prawnego w najem na czas nieoznaczony będzie następować sukcesywnie, wg kolejności przeznaczania przez Miasto Poznań lokali do sprzedaży w poszczególnych budynkach.

 

ZAŁĄCZNIKI:
pdfInformacja o warunkach rozpatrywania wniosku o przekształcenie w najem
pdfInformacja o warunkach rozpatrywania wniosku o sprzedaż lokalu
pdfWniosek o przekształcenie w najem
pdfZałącznik - Druk oświadczenia nr 1
pdfZałącznik - Druk oświadczenia nr 2
pdfZałącznik - Druk oświadczenia nr 3
pdfZałącznik - Druk oświadczenia nr 4
 


 

 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/611/VII/2016

 

 

 

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 18 października 2016r.


 

 

 

w sprawie
 
warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 68 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 

§ 1
 
Określa się warunki udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, które pozostają w dyspozycji Policji w rozumieniu art. 90 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a które będą zwolnione z tej dyspozycji zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 8 kwietnia 2015 r. pomiędzy Miastem Poznań a Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu i Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu.

 

§ 2

Bonifikaty przysługują niżej wymienionym grupom osób, które tytuł prawny do zajmowanego lokalu uzyskały w drodze przekształcenia istniejących stosunków prawnych w najem na czas nieokreślony, w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150 ze zm.), i które wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego złożą do 30 czerwca 2017 roku:

1) policjantom w służbie stałej;

2) policjantom zwolnionym ze służby, o których mowa w art. 98 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.);

3) osobom wskazanym w art. 29 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 708).

 

§ 3

1. Ustala się następujące wysokości stawek procentowych bonifikat:

1) 65% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;

2) 1,5% od ceny lokalu ustalonej po zastosowaniu bonifikaty określonej w pkt 1 za każdy pełny rok zamieszkiwania w lokalu;

3) 25% od ceny lokalu ustalonej po zastosowaniu bonifikaty określonej w pkt. 1 i 2 w przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny nabycia lokalu mieszkalnego;

4) łączna bonifikata nie może przekroczyć 90% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2. Przez okres zamieszkiwania uprawniający do bonifikaty określonej w ust. 1 pkt 2 rozumie się: łączny okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub jego małżonka w lokalu będącym przedmiotem sprzedaży i okres zamieszkiwania w tym lokalu ich osób bliskich: wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, osoby przysposobionej albo przysposabiającej, albo osoby, która pozostawała z wnioskodawcą faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim, jeżeli osoby te były poprzednimi najemcami tego lokalu lub jego części. Okres zamieszkiwania ustala się na podstawie dokumentów przyznających tytuł najmu lokalu lub meldunkowych.

 

§ 4

Bonifikaty przysługują najemcom wskazanym w § 2, którzy prawo do lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji Policji uzyskali do dnia 31 grudnia 2008 r., chyba że po tej dacie wstąpili z mocy prawa jako: małżonek osoby uprawnionej, jej osoba bliska (to jest: wstępny, zstępny, rodzeństwo, osoba przysposobiona albo przysposabiająca) bądź osoba, która pozostawała z uprawnionym faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim, w prawo do lokalu mieszkalnego, jakie ich poprzednik uzyskał do dnia 31 grudnia 2008 r.

 

§ 5

Najemca traci uprawnienia określone w § 3, jeżeli z przyczyn zawinionych przez niego nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży lokalu w terminie wyznaczonym przez właściwy organ.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                  Przewodniczący RMP

                                                                                  (-) Grzegorz Ganowicz

 

 

 
 

 

 

Powrót na górę strony