Studia dla policjantów i pracowników Policji

Rekrutacja na studia stacjonarne dla policjantów - WSPol


BARDZO PILNE!                                   

                                              

            Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie rozpoczęła rekrutację uzupełniającą w trybie „skierowania” dla policjantów na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2014/2015 (dla garnizonu wielkopolskiego ustalony został limit 4 miejsc).
 

            Studia odbywają się w formie skoszarowanej, przez cały okres ich trwania.
           

      Policjant skierowany na studia do Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie ma zapewnione:

  • nieodpłatnie: naukę, zakwaterowanie i wyżywienie
  • zgodnie z § 3 rozporządzenia MSWiA z dn. 19.07.2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne – może przystąpić do egzaminu oficerskiego bezpośrednio po ukończeniu studiów.
(dotyczy policjantów pełniących służbę na stanowisku, dla którego określony został stopień etatowy oficerski, dający możliwość przystąpienia do egzaminu oficerskiego bezpośrednio po ukończeniu studiów.)
 

            O przyjęcie na studia może ubiegać się policjant, który:

  • jest w służbie stałej,
  • uzyskał zgodę na skierowanie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Podczas typowania kandydatów na przedmiotowe studia należy wziąć pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji opublikowane zostały na stronie internetowej WSPol.:  <www.wspol.edu.pl> - zakładka: Rekrutacja 2014/2015.

 

            W związku z powyższym proszę o przesłanie do Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu w nieprzekraczalnym terminie do 27 października 2014 roku potwierdzonych kserokopii świadectw maturalnych oraz oryginałów raportów adresowanych do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z prośbą o skierowanie na studia. Raporty muszą zawierać uzasadnienie przełożonego, co do poparcia kandydata na studia. 
                                               

            Nadmieniam, że złożenie raportów nie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na skierowanie na studia. O wyrażeniu takiej zgody policjanci będą powiadomieni odrębnym pismem.
 

            Dodatkowych informacji udziela p. Justyna PIKULSKA , tel. 129-28

 

 

Powrót na górę strony