Projekty zrealizowane

Szkolenie językowe współfinansowane z EFS

kapitalludzki

Przygotowania wielkopolskiej Policji do EURO 2012.


Dnia 16 grudnia 2009 r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost kompetencji językowych funkcjonariuszy służb publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo EURO 2012”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.3 „Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych”.

Celem głównym projektu jest trwałe i skuteczne podniesienie kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego 500 funkcjonariuszy służb publicznych bezpośrednio zaangażowanych w zabezpieczenie EURO 2012, w tym:

- 450 policjantów z garnizonu wielkopolskiego,

- 20 policjantów z KWP w Łodzi,

-30 funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica

Cele szczegółowe projektu są następujące:

  • osiągnięcie skutecznej i efektywnej współpracy ze służbami innych państw i w trakcie Mistrzostw.

  • sprawna obsługę klienta obcojęzycznego w trakcie imprezy

  • zapewnienie sprawnej obsługi ruchu turystycznego w zakresie komunikacji obcojęzycznej.

 

Szkolenia będą trwały 4 semestry nauki po 60 godzin lekcyjnych (łącznie 240 godzin zajęć) oraz 30 godzin e-learningu od marca 2010 r. do końca I kwartału 2012.

Zajęcia będą odbywały się w salach jednostek Policji woj. wielkopolskiego uczestniczących w projekcie oraz na terenie KWP w Łodzi i Placówki SG Poznań-Ławica.

100 osób, które osiągną najlepsze wyniki z wewnętrznych egzaminów semestralnych, przystąpią po zakończeniu szkoleń do finansowanego w ramach projektu, międzynarodowego egzaminu językowego.

Rekrutacja na szkolenia będzie trwała od 19 lutego 2010 r. do 19 marca 2010 r. Szczegółowe informacje dot. realizacji projektu zostały określone w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.

 

Adres biura projektu:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

Wydział Prezydialny, pok. 355

Tel. 61 84 128 77

 

 

W zakresie rekrutacji wszelkich informacji udziela:

podinsp. Przemysław Niedzielski- specjalista ds. rekrutacji

Tel. 61 84 132-51; 132 53.

 

Rekrutacja będzie przebiegała w następujących etapach:


1. wypełnienie oraz podpisanie ankiety rekrutacyjnej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych przez osoby deklarujące udział w projekcie

2. przekazanie wypełnionej ankiety do koordynatora projektu określonego przez Kierownika jednostki (dla funkcjonariuszy KWP w Poznaniu do sekretariatów własnych wydziałów)

3. potwierdzenie przez Kierownika jednostki spełniania kryteriów udziału w projekcie

4. sporządzenie przez koordynatorów w jednostkach listy adresów e-mailowych ( dla KWP w Poznaniu przez sekretariaty wydziałów) oraz przesłanie podpisanych kart zgłoszeniowych do Biura Projektu

5. analiza kart zgłoszeniowych dokonana w Biurze Projektu

6. przesłanie do osób, które będą podlegały testowi diagnozującego poziom znajomości języka na podany adres e-mailowy kodów dostępu do strony internetowej na której będzie zamieszczony test językowy (od momentu przesłania e-maila z kodem kandydat będzie miał 4 dni na wypełnienie testu).

7. utworzenie grup szkoleniowych zatwierdzonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

8. poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie za pośrednictwem kierowników jednostek organizacyjnych

 

ZAŁĄCZNIKI:

ANKIETA REKRUTACYJNA 132.00 Kb

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 139.00 Kb

USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI 104.50 Kb

REZYGNACJA 104.00 Kb

Powrót na górę strony