Projekty realizowane

NEMESIS – nowoczesny model systemu śledczego w zakresie przestępstw seksualnych

24 kwietnia 2021 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzka Policji w Poznaniu a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Projektów Europejskich MSWiA w sprawie realizacji projektu pod nazwą „NEMESIS – nowoczesny model systemu śledczego w zakresie przestępstw seksualnych”.

Projekt jest finansowany z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie potencjału służb organów ściągania oraz wszystkich instytucji „łańcucha sprawiedliwości” w przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu przestępczości seksualnej oraz handlu ludźmi i towarzyszącym mu przestępstwom.

Do udziału w realizacji projektu KWP w Poznaniu udało się pozyskać Wydział Kryminologii i Socjologii Prawa z Uniwersytetu w Oslo, który ma duże doświadczenia w tematyce dotyczącej zwalczania przestępstw na tle seksualnym.

Dzięki realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące cele szczegółowe:

  • ograniczenie przestępczości na tle seksualnym oraz handlu ludźmi poprzez aktywne rozpoznawanie zagrożeń oraz eliminowanie czynników wywołujących te zagrożenia,
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród grup społecznych najbardziej narażonych na przestępstwa seksualne/bycie ofiarą handlu ludźmi,
  • dzielenie się nowymi metodami ujawniania, ścigania i zatrzymywania sprawców przedmiotowych przestępstw,
  • podniesienie świadomości uczestników projektu na temat skali zagrożenia ww. rodzajem przestępstw w kraju,

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

  • wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu w linię badawczą do badań genetycznych, co usprawni przeprowadzanie ekspertyz kryminalistycznych w przypadku przestępstw seksualnych,
  • stworzenie metodyki i algorytmu przeprowadzania badań w sprawach przestępstw na tle seksualnym, szczególnie tych skomplikowanych jak zgwałcenia zbiorowe czy pedofilia, 
  • poznanie w oparciu o wiedzę polskich i zagranicznych instytucji naukowych dostępnych metod ujawniania śladów biologicznych oraz zastosowanie automatyzacji w badaniach,
  • wymianę informacji na temat grup przestępczych trudniących się handlem ludźmi i zmuszaniem do prostytucji, działających na terenie kraju oraz o zasięgu międzynarodowym,
  • nawiązanie kontaktów międzyinstytucjonalnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 322 000 zł, z czego 1 973 700 zł stanowi dofinansowanie ze środków norweskich.