Projekty realizowane

„Wzrost kompetencji wielkopolskiej Policji w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów”

Insp. Konrad Chmielewski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w dn. 26.10.2017 r. podpisał w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąki umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Wzrost kompetencji wielkopolskiej Policji w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów”. W imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa została podpisana przez Pana Romana Wójcika – Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Pana Janusza Topolskiego – Pełnomocnika, p.o. Głównego Księgowego.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 250 tys. zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Priorytet II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna).

 

Projekt ma na celu realizację  przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych, w ramach których zostanie przeszkolonych 300 osób z Wielkopolskiej Policji.

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji i wiedzy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z poszczególnych służb wielkopolskiej Policji tj. pionu prewencyjnego, kryminalnego i logistycznego w zakresie ochrony środowiska w następujących obszarach:

- zwalczania przestępczości środowiskowej, takiej jak składowanie materiałów i odpadów niebezpiecznych, handlem dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, nielegalny handel środkami ochrony roślin,

- realizacja zielonych zamówień publicznych - dobór kryteriów środowiskowych w zakupach towarów, usług oraz w procesie inwestycyjnym,

- podejmowanie działań prewencyjnych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, integracja służb ochrony środowiska,

- działania funkcjonariuszy ruchu drogowego w kontekście ochrony środowiska przyrodniczego: kontrola transportu materiałów i odpadów niebezpiecznych, kontrola stanu technicznego pojazdów.

 

Priorytetem przedsięwzięcia jest podwyższenie standardu ochrony środowiska przyrodniczego przez Policję oraz zacieśnianie współpracy oraz integracja służb wielkopolskiej Policji z instytucjami ochrony środowiska z województwa wielkopolskiego.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ (minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego)  wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Przyjęte rozwiązanie, zdaniem Instytucji Zarządzającej POIiŚ sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Powrót na górę strony