Projekty realizowane

KWP - Wsparcie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej dla wielkopolskiej Policji na modernizację energetyczną budynków

Insp. Konrad Chmielewski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – nadinsp. Tomasza Trawińskiego, podpisał 16 grudnia br. wspólnie z Panem Arturem Michalskim – Zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowę o dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna 2 budynków użyteczności publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu”.

Projekt zakłada kompleksową termomodernizację 2 budynków użyteczności publicznej: siedziby Komisariatu Policji Poznań Wilda oraz składnicy akt na ulicy Podolańskiej w Poznaniu. Dzięki projektowi prace pozwolą na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropodachów, wymianę i modernizację systemów grzewczych, zainstalowanie nowoczesnych energooszczędnych systemów oświetlenia LED oraz montaż termicznych kolektorów słonecznych.

Celem projektu jest zwiększenie energooszczędności budynków wielkopolskiej Policji. Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w ramach realizacji projektu oznaczać będzie wymierną oszczędność energetyczną, która przełoży się na lepszą efektywność kosztową związaną z funkcjonowaniem wielkopolskiej Policji, jak również będzie miało określony pozytywny efekt ekologiczny związany z mniejszą emisją szkodliwych substancji do atmosfery poprzez mniejsze wykorzystanie nośników energii.

Projekt o wartości 2 819 099, 01 zł (w tym dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 2 396 234,15 zł) jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ (minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego)  wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:
http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Przyjęte rozwiązanie, zdaniem Instytucji Zarządzającej POIiŚ sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Powrót na górę strony