Norway Grants

NEMESIS – nowoczesny model systemu śledczego w zakresie przestępstw seksualnych

24 kwietnia 2021 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzka Policji w Poznaniu a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Projektów Europejskich MSWiA w sprawie realizacji projektu pod nazwą „NEMESIS – nowoczesny model systemu śledczego w zakresie przestępstw seksualnych”.

Projekt jest finansowany z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie potencjału służb organów ściągania oraz wszystkich instytucji „łańcucha sprawiedliwości” w przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu przestępczości seksualnej oraz handlu ludźmi i towarzyszącym mu przestępstwom.

Do udziału w realizacji projektu KWP w Poznaniu udało się pozyskać Wydział Kryminologii i Socjologii Prawa z Uniwersytetu w Oslo, który ma duże doświadczenia w tematyce dotyczącej zwalczania przestępstw na tle seksualnym.

Dzięki realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące cele szczegółowe:

 • ograniczenie przestępczości na tle seksualnym oraz handlu ludźmi poprzez aktywne rozpoznawanie zagrożeń oraz eliminowanie czynników wywołujących te zagrożenia,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród grup społecznych najbardziej narażonych na przestępstwa seksualne/bycie ofiarą handlu ludźmi,
 • dzielenie się nowymi metodami ujawniania, ścigania i zatrzymywania sprawców przedmiotowych przestępstw,
 • podniesienie świadomości uczestników projektu na temat skali zagrożenia ww. rodzajem przestępstw w kraju,

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

 • wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu w linię badawczą do badań genetycznych, co usprawni przeprowadzanie ekspertyz kryminalistycznych w przypadku przestępstw seksualnych,
 • stworzenie metodyki i algorytmu przeprowadzania badań w sprawach przestępstw na tle seksualnym, szczególnie tych skomplikowanych jak zgwałcenia zbiorowe czy pedofilia, 
 • poznanie w oparciu o wiedzę polskich i zagranicznych instytucji naukowych dostępnych metod ujawniania śladów biologicznych oraz zastosowanie automatyzacji w badaniach,
 • wymianę informacji na temat grup przestępczych trudniących się handlem ludźmi i zmuszaniem do prostytucji, działających na terenie kraju oraz o zasięgu międzynarodowym,
 • nawiązanie kontaktów międzyinstytucjonalnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 322 000 zł, z czego 1 973 700 zł stanowi dofinansowanie ze środków norweskich.

English version:

On 24 April 2021, an Agreement was concluded between the Regional Police Headquarters in Poznań and the Ministry of the Interior and Administration and the Centre for European Projects of the Ministry of the Interior and Administration on the implementation of the project entitled "NEMESIS - the Novel Elaborated Model of the Enhanced Sexual Assault Investigation System".

The project is financed from the Programme "Internal Affairs" implemented within the framework of the Norway Grants for 2014-2021. The Programme is at the disposal of the Minister of the Interior and Administration.

The main assumption of the project is to increase the potential of law enforcement services and all institutions of the "justice chain" in counteracting and combating sexual crime and human trafficking and related crimes.

Regional Police Headquarters in Poznań succeeded in inviting the Department of Criminology and Sociology of Law from the University of Oslo, which has extensive experience in the field of combating sexual offences, to participate in the project.

Thanks to the implementation of the project, the following specific objectives will be achieved:

 • reduction of sexual crime and human trafficking through active recognition of threats and elimination of factors causing these threats,
 • increase the feeling of security among social groups most at risk of sexual crimes/being victims of human trafficking,
 • sharing new methods of detecting, prosecuting and apprehending perpetrators of such crimes,
 • raising awareness of the project participants on the scale of the threat of the above mentioned type of crimes in the country,

These goals will be achieved by:

 • equipping the Forensic Laboratory of the Regional Police Headquarters in Poznań with a research line for genetic tests, which will facilitate conducting forensic analyses in case of sexual crimes,
 • creating a methodology and algorithm for conducting examinations in cases of sexually motivated crimes, especially those complicated as mass rapes or paedophilia, 
 • acquaintance, based on knowledge of Polish and foreign scientific institutions, with available methods of revealing biological traces and application of automation in research,
 • exchange of information on criminal groups dealing with human trafficking and coercion into prostitution, operating in Poland and internationally,
 • establishment of inter-institutional contacts.

The total value of the project is 2 322 000 PLN, including 1 973 700 PLN from the Norway Grants.
 

 

Powrót na górę strony