Struktury nieetatowe

Struktury nieetatowe


NGRMP – Nieetatowe Grupy Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego

Na terenie woj. Wielkopolskiego działają 32 Nieetatowe Grupy Rozpoznania Minersko- Pirotechnicznego. Posiada ją każda Komenda Miejska i Powiatowa Policji oraz Komisariat Kolejowy Policji Poznań Główny. Ogółem służbę „policjanta rozpoznania minersko-pirotechnicznego” pełni 220 funkcjonariuszy. Staja oni na ochotnika na pierwszej linii reagowania na zdarzenia z udziałem urządzeń i materiałów wybuchowych. W tym celu przechodzą oni odpowiednie szkolenie na szczeblu centralnym w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie a następnie dalej doskonalą się zawodowo na bazie w Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu.

Ogółem na terenie woj. wielkopolskiego odnotowano w 2008 r. - 101 zgłoszeń o podłożeniu ładunku wybuchowego, z czego 56 to informacje potwierdzone.


Koordynatorem działania NGRMP KWP w Poznaniu jest - nadkom. Paweł AdamczykGR – Grupy Realizacyjne

W 2002 r. zgodnie z zaleceniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji powołano 27 Grup Realizacyjnych w skład których wchodziło 229 policjantów. Ideą powstania Grup Realizacyjnych (GR) była reakcja na wzrost zagrożeń, które niesie za sobą przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu w tym przy użyciu broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi oraz dla poprawy skuteczności działań policyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa policjantów.

W trakcie tworzenia GR przeszli oni „szkolenie pilotażowe” na bazie KWP w Poznaniu gdzie instruktorami byli wykładowcy Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu, Sztabu Policji KWP oraz instruktorzy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu.

W skład grup wchodzą policjanci różnych pionów służbowych posiadający odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne oraz wyrażający dobrowolnie chęć uczestnictwa. W pierwszej kolejności do udziału w GR zgłosili się policjanci posiadający także dodatkowe wyszkolenie i uprawnienia (m.in.: nieetatowi pirotechnicy, instruktorzy strzelania, technik interwencji, sztuk walki, technik wysokościowych, płetwonurkowie, spadochroniarze oraz przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej i przewodnicy psów służbowych). Z uwagi na podległość do służby w GR zgłosili się przede wszystkim policjanci z pionu prewencji oraz kryminalnego.

W 2008 Policjanci 29 Grup Realizacyjnych brali udział w szeregu akcji i operacji policyjnych prowadzonych na terenie powiatów oraz na terenie całego województwa. Ponadto policjanci GR wykonali 3012 działań, z których 277 to działania planowe, 2437 to interwencje, 75 to konwoje i zabezpieczania sądów oraz 223 inne działania. W ich trakcie zatrzymano 675 osób oraz konwojowano 126 osób.


Koordynatorem działania GR KWP w Poznaniu jest - asp. sztab. Krzysztof Zimniewski
 

NPP – Nieetatowe Pododdziały Prewencji Policji

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 715/03 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji w KWP w Poznaniu powstały struktury dwóch Nieetatowych Oddziałów Prewencji Policji w skład których wchodzi 7 kompanii NPP . Policjanci NPP uczestniczą w realizacji akcji i operacji policyjnych związanych z bezpieczeństwem imprez masowych, zgromadzeń publicznych, katastrof i awarii technicznych oraz innych imprez i uroczystości.

Zastępcą Dowódcy ds prewencji NOP KWP w Poznaniu jest - podinsp. Maciej HajdaszNegocjatorzy Policyjni

W skład zespołu negocjatorów KWP w Poznaniu w chwili obecnej wchodzi 23 negocjatorów i 8 psychologów policyjnych. Wszyscy negocjatorzy z woj. wielkopolskiego nie są etatowymi negocjatorami, a zadania związane z negocjacjami policyjnymi wykonują dodatkowo. Na co dzień pracują w pionach prewencji i kryminalnych jednostek terenowych woj. wielkopolskiego. Psychologowie policyjni z Sekcji Psychologów KWP w Poznaniu posiadają przeszkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia negocjacji policyjnych, organizowane przez KGP w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W zespole pełnią oni funkcję konsultanta odpowiadającego za przebieg negocjacji i tworzenie portretu psychologicznego sprawcy.

Po przeprowadzonej analizie zaistniałych zdarzeń z udziałem negocjatorów wynika, że największe zagrożenie sytuacjami kryzysowymi istnieje w Poznaniu, Koninie i Kaliszu. W 2008 r. negocjatorzy z Nieetatowego Zespołu do spraw Negocjacji Policyjnych KWP w Poznaniu uczestniczyli w dwunastu przypadkach prowadzenia negocjacji.

Koordynatorem działania Negocjatorów KWP w Poznaniu jest -  podinsp. Katarzyna Andrzejczak

 

ZAK - Zespół Antykonfliktowy Policji

 

Organizacja i funkcjonowanie poznańskiego zespołu oparte zostało na modelach doświadczeń niemieckiej Policji w Dolnej Saksonii oraz Policji Republiki Czeskiej, gdzie już wcześniej z dużym sukcesem i aprobatą społeczną stały się podstawowym elementem działań policji.

Powoływanie zespołu następuję w przypadku możliwości wystąpienia zagrożeń lub sytuacji konfliktowych jako wstępna alternatywa do konieczności używania oddziałów zwartych Policji. Zdefiniowane zadania zespołu uwzględnią: monitoring, informacje, interakcję, łagodzenie problemów i napięć i komunikację.

Praca prewencyjna policjantów ZAK w trakcie zabezpieczeń stała się jednym podstawowych narzędzi w rękach dowódcy działań, a jego odrębność i umiejętne wykorzystanie przynosi oczekiwane rezultaty w obszarze regulowania napięcia spowodowanego nagromadzeniem emocji – ich działanie pomaga w opanowaniu tych emocji, czyli w efekcie ma istotny wpływ na utrzymanie porządku.

Koordynatorem działań ZAK KWP w Poznaniu jest - podinsp. Katarzyna Andrzejczak

Powrót na górę strony