Wprowadzenie

Wprowadzenie

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Poznaniu podjęto szereg działań zmierzających do ustanowienia i wdrożenia w laboratorium systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Przygotowania do ustanowienia systemu rozpoczęto od sformułowania polityki systemu zarządzania laboratorium dotyczącej jakości, a działalność realizowaną przez laboratorium opisano w dokumentacji systemu - Księdze Jakości, procedurach i instrukcjach ogólnych oraz procedurach badawczych i instrukcjach badań.
 
Funkcjonujący system zarządzania był rozwijany we wszystkich obszarach działalności laboratorium poprzez podejmowanie działań jakościowych, administracyjnych i technicznych niezbędnych dla potwierdzenia przez krajową jednostkę akredytującą kompetencji laboratorium do przeprowadzania badań wybranymi metodami badawczymi.
 
Po przeprowadzeniu przeglądu dokumentacji wdrożonego systemu zarządzania na zgodność z mającymi zastosowanie przepisami prawa, normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i wymaganiami akredytacyjnymi, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Laboratorium Kryminalistyczne zgłosiła gotowość w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) do rozpoczęcia procesu akredytacji.
 
Akredytacji udzielono dnia 22 kwietnia 2013 r. – Polskie Centrum Akredytacji Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1427 potwierdziło, że Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Laboratorium Kryminalistyczne spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 
Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1427.
 
Zakres Akredytacji Nr AB 1427 ulegał zmianom. Aktualnie zakres akredytacji obejmuje obszar:
  • badań daktyloskopijnych – wizualizację śladów daktyloskopijnych i identyfikację odwzorowań linii papilarnych,
  • badań genetycznych.
Akredytacja laboratoriów badawczych prowadzących działalność w tym obszarze ma charakter obligatoryjny z mocy Decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne.
 
Dołączyliśmy do grupy europejskich laboratoriów kryminalistycznych posiadających akredytację w obszarze regulowanym objętym przedmiotowym prawem.
 
Aktualny Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1427 z dnia 14 lipca 2020 roku potwierdza, że Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Laboratorium Kryminalistyczne spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, która zastąpiła normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 
Zgodnie ze Wspólnym Komunikatem ISO-ILAC-IAF w sprawie wymagań dotyczących systemu zarządzania zawartych w normie ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących (Kwiecień 2017) dostępnym na stronie www.pca.gov.pl spełnienie przez laboratorium wymagań normy ISO/IEC 17025 oznacza, że laboratorium spełnia zarówno wymagania w zakresie kompetencji technicznych, jak i systemu zarządzania, które są niezbędne dla spójnego zapewnienia technicznie wiarygodnych wyników badań.
 
System zarządzania ustanowiony i wdrożony w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Poznaniu jest utrzymywany i ciągle doskonalony.
Powrót na górę strony