Publikacje i badania

Motywacja osiągnięć a strategie radzenia sobie ze stresem u uczniów klas policyjnych w szkołach średnich – wnioski z badań

Badania dotyczące funkcjonowania psychologicznego uczniów tak zwanych klas policyjnych zostały przeprowadzone w ramach współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z Instytutem Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczniowie tak zwanych klas policyjnych stanowią specyficzną społeczność, która w sposób naturalny obserwowana jest przez nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i innych, którym ten temat jest bliski. Jednak ciekawość badawcza, chęć sporządzenia trafnej charakterystyki młodzieży z tych klas, dotyczy znacznie szerszego grona i jej przyczyny są różne. Takie poznanie służyć może na przykład zrozumieniu efektów specyficznego kształcenia, co umożliwi skuteczniejsze dążenie do doskonalenia edukacji w tych klasach, osiągnięcie zamierzonej wizji, jeśli taka istnieje lub wykreowanie jej. Ponadto badacze mogą dokonać identyfikacji profilaktyki, która stanowi jedno
z głównych uzasadnień i w znacznym stopniu determinuje cele tworzenia takich klas. Powodów eksplorowania zagadnienia klas policyjnych jest znacznie więcej.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu współpracuje ze szkołami prowadzącymi tzw. klasy policyjne wspierając dydaktycznie uczniów tych klas, uczestniczy w ten sposób w procesie kształtowania młodego pokolenia. Zmierzając do głębszego zrozumienia młodzieży z tych klas, a dokładnie w celu poszerzenia wiedzy dotyczącej funkcjonowania psychologicznego uczniów, mając na uwadze stworzenie dla nich jak najlepszych warunków rozwoju osobistego i kształcenia, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyraził zgodę na udział w programie stażowym „Przetestuj rynek pracy” organizowanym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W dniach: od 1 marca do 31 maja 2019 r. stażystki: Estera Binert, Karolina Borowiak, Sonia Frąckowiak-Teper, Jagoda Kowalska, Paulina Liebersbach, Weronika Umerle zrealizowały i opracowały badania oraz sformułowały wnioski.

            Temat badań: Motywacja osiągnięć a strategie radzenia sobie ze stresem u uczniów klas policyjnych w szkołach średnich

            Punktem wyjścia do badań była wiedza oparta na danych-wynikach zebranych do tej pory. Na jej podstawie można sformułować twierdzenie o charakterze hipotezy ogólnej mówiącej, że uczniowie tzw. klas policyjnych częściej niż uczniowie innych klas stosują aktywne strategie radzenia sobie ze stresem oraz że charakteryzuje ich wyższy poziom odwagi czy niezależności
w działaniu.

            Sformułowane wnioski z przeprowadzonych badań brzmią następująco :

  • poziom flow* uczniów klas policyjnych wyjaśnia 13,7% wariancji aktywnego radzenia sobie ze stresem, podczas gdy u uczniów innych klas takiej zależności w ogóle nie stwierdzono, co oznacza, że osoby uczące się w klasach policyjnych mają tendencję do koncentrowania się na problemie, potrafią się na nim skupić, przeanalizować go, a na końcu rozwiązać

* flow – tendencja do intensywnego poświęcania się zadaniom i problemom bez jakiegokolwiek zbędnego rozpraszania się;

  •  poziom dominacji uczniów klas policyjnych nie wpływa na stosowane strategie aktywnego radzenia sobie ze stresem. Ponadto, okazało się, że czynnik dominacja wyjaśnia 10,9 % wariancji aktywnego radzenia sobie ze stresem w klasach innych niż policyjne. Można to rozumieć w ten sposób, iż uczniowie klas policyjnych mogą charakteryzować się większą skłonnością do współpracy oraz do podporządkowywania się poleceniom. Czynnik dominacji nie ma tak dużego znaczenia jak u uczniów klas o innych profilach, gdzie większą wagę przykłada się do indywidualności jednostki i przyjmowania ról lidera;
  • poziom odwagi uczniów klas policyjnych wpływa na stosowane przez nich strategie poszukiwania wsparcia i koncentracji na emocjach w większym stopniu niż u uczniów innych klas. Czynnik ten wyjaśnia 10,5% wariancji w klasach policyjnych oraz jedynie 4,9% w klasach pozostałych. Może to oznaczać, iż uczniowie w klasach policyjnych charakteryzują się niższym poziomem lęku przed niepowodzeniem i z tego powodu są w mnijeszym stopniu skłonni do poszukiwania wsparcia oraz koncentrowania się na własnych emocjach niż uczniowie z innych klas;
  • poziom niezależności uczniów klas policyjnych oraz uczniów klas o innym profilu, nie wpływa na stosowane przez nich strategie poszukiwania wsparcia i koncentracji na emocjach. Można zatem wnioskować, że samodzielność wszystkich uczniów nie jest związana z emocjonalnym stylem radzenia sobie ze stresem. Analizując korelacje można zauważyć odwrotnie proporcjonalny wpływ zależności na stosowanie strategii poszukiwania wsparcia i koncentracji na emocjach u uczniów klas policyjnych. To znaczy, że im bardziej niezależni są uczniowie, tym mniej wsparcia poszukują u innych ludzi. U uczniów klas o profilu innym niż policyjny nie zaobserwowano związku między danymi zmiennymi. Stwierdza się zatem, iż poziom niezależności nie wpływa na stosowanie strategii poszukiwania wsparcia i koncentracji na emocjach;
  • poziom wytrwałości uczniów klas policyjnych wpływa na stosowane przez nich strategie unikowe w mniejszym stopniu niż u uczniów innych klas. Wytrzymałość oraz umiejętność wykorzystania sił do realizowania swoich celów wyjaśnia 10,9% wariancji w klasach policyjnych, a aż 18,6% w pozostałych klasach. Warto zaznaczyć, że w obydwu przypadkach zaobserwowano odwrotnie proporcjonalną korelację. To oznacza, że im wyższy poziom wytrwałości u ucznia tym mniej strategii unikowych on stosuje. Wysoka wytrzymałość oraz umiejętność wykorzystania sił do realizowania swoich celów nie wspiera stosowania takich aspektów strategii unikowych jak: zaprzeczanie, odwracanie uwagi, zaprzestanie działań czy zażywnanie alkoholu;
  • poziom dbałości o prestiż, zarówno u uczniów tzw. klas policyjnych, jak i u uczniów klas
    o innym profilu, nie wpływa na stosowane przez nich strategie  unikowe. Na poziomie korelacji, odwrotnie proporcjonalny związek między zmiennymi można zaobserwować
    u uczniów klas o profilu innym niż policyjny. Należy przez to rozumieć, że im bardziej dbają oni o prestiż, tym mniej strategii unikowych stosują. Uczniowie klas o profilu innym niż policyjny koncentrują się na własnej pozycji bardziej niż uczniowie klas policyjnych. Może to wynikać z faktu, iż uczniom klas policyjnych prestiż nadaje mundur, natomiast uczniowie  innych klas muszą budować i dbać o prestiż;

 

       Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że młodzież kształcąca się w tak zwanych klasach policyjnych częściej niż pozostali uczniowie kieruje się odwagą i wytrwałością w radzeniu sobie ze stresem, przy czym częściej stosuje strategie aktywnego radzenia. Rzadziej niż uczniowie z klas innych niż policyjne, korzysta z możliwości wsparcia emocjonalnego.

 

            Istnieje możliwość wglądu do szczegółowych wyników tych badań w Wydziale Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu.

Powrót na górę strony