Inwestycje finansowane z budżetu państwa

KWP - Wsparcie Wielkopolskiej Policji w zwalczaniu przestępczości przeciwko środowisku

Podinsp. Violetta Mójta - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w dn. 16.05.2023 r. podpisała w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Wsparcie Wielkopolskiej Policji w zwalczaniu przestępczości środowiskowej poprzez zakup pojazdów specjalnych.” W imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu - Panią Jolantę Ratajczak w obecności Pani Aleksandry Durkowskiej - Zastępcy Prezesa WFOŚiGW w Poznaniu.

Założeniem projektu jest doposażenie Wielkopolskiej Policji w specjalistyczny sprzęt służący zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępstwom na szkodę środowiska naturalnego. Planowany zakup specjalistycznych środków transportu wraz z wyposażeniem wpłynie na poprawę bezpieczeństwa środowiskowego oraz ekologicznego w województwie wielkopolskim. W ostatnich latach szczególnie rozpowszechnionym i niebezpiecznym procederem przestępczym stało się składowanie wbrew obowiązującym przepisom odpadów i substancji niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Na terenie Wielkopolski odnotowano również prowadzenie nielegalnej hodowli dzikich zwierząt, ujętych w Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem - CITES.

Realizacja projektu przyczyni się do  podniesienia skuteczności w zwalczaniu oraz zapobieganiu przestępstw środowiskowych.

Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie Wielkopolskiej Policji w zwalczaniu przestępczości środowiskowej poprzez zakup pojazdów specjalnych dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1 045 751 zł oraz przez Budżet Państwa w kwocie 1 045 752 zł.

www.wfosgw.poznan.pl

Powrót na górę strony