Dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KWP w Poznaniu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości - dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”.

  1. Administratorem Pana/Pani danych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, kod 60-844.
  2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest mł. insp. Wojciech Sobczak – email: iod.kwp@po.policja.gov.pl   Osobą Zastępującą Inspektora Ochrony Danych (OZIOD) jest kom. Grzegorz Konieczny – email: iod.kwp@po.policja.gov.pl
  3. Cel przetwarzania danych osobowych: rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
  4. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680:
  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.pl
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.
Powrót na górę strony