Dobór do Zespołu Antykonfliktowego - Pisma, instrukcje - Policja Wielkopolska

Pisma, instrukcje

Dobór do Zespołu Antykonfliktowego

KWP w Poznaniu rozpoczęło kolejny dobór funkcjonariuszy Policji do Nieetatowego Zespołu Antykonfliktowego.

Powoływanie zespołu następuję w przypadku możliwości wystąpienia zagrożeń lub sytuacji konfliktowych jako wstępna alternatywa do konieczności używania oddziałów zwartych Policji. Zdefiniowane zadania zespołu uwzględnią:

 1. „monitoring” – nieprowokacyjne rozpoznanie uczestników zgromadzeń i charakteru
   ich uczestnictwa;
 2. „informacje”  –  uzyskiwanie i bieżące przekazywanie ich Dowódcy działań;
 3. „interakcję” – kontakt ze zgromadzonymi w celu tworzenia poczucia
   praworządności i marginalizowania roli osób/grup dążących do konfrontacji;
 4. „łagodzenie problemów i napięć” –  przekonywanie uczestników do rozwiązania konfliktu bez okazywania agresji oraz respektowania poleceń wydawanych przez uprawnione służby;
 5. „komunikację” – określenie granic akceptowalnych zachowań zgromadzonych,
   wyjaśnianie działań podjętych przez Policję.

Praca prewencyjna policjantów ZAK w trakcie zabezpieczeń, stała się jednym podstawowych narzędzi w rękach Dowódcy działań, a jego odrębność i umiejętne wykorzystanie przynosi oczekiwane rezultaty w obszarze regulowania napięcia spowodowanego nagromadzeniem emocji – ich działanie pomaga w opanowaniu tych emocji, czyli w efekcie ma istotny wpływ na utrzymanie porządku.           

W skład ZAK wchodzą policjanci wszystkich służb z minimum 2 letnim stażem służby, którzy deklarują dobrowolność pracy w ZAK. Chętni funkcjonariusze do uczestnictwa w zespole po poinformowaniu właściwego przełożonego, zostaną poddani procedurze kwalifikacyjnej polegającej na rozmowie wstępnej z zespołem kwalifikacyjnym, w którego skład wchodzą: Naczelnik Sztabu Policji KWP w Poznaniu, Koordynator ZAK, psycholog i członkowie ZAK.                

            System szkolenia członków ZAK obejmuje między innymi tematykę:

 • przepisy prawne działania w sytuacjach konfliktowych,
 • zasady „Community Policing”,
 • przepisy i zasady organizowania działań policyjnych,
 • psychologia, psychologia tłumu,
 • komunikacja interpersonalna,
 • współpraca ze „Spotters Team Polska”,                          
 • współpraca z mediami.

          

Szkolenia prowadzić będzie wykwalifikowana kadra policjantów oraz wykładowców zewnętrznych, posiadających wykształcenie specjalistyczne zwłaszcza z zakresu – mediacji, psychologii oraz psychologii tłumu.

 

W związku z powyższym, proszę o:

 • zapoznanie za kartą zapoznania wszystkich policjantów z przedmiotowym pismem oraz przekazania powyższej informacji na odprawach rocznych z podległymi policjantami,
 • przesłanie do dnia 09.02.2018 r. do Sztabu Policji KWP w Poznaniu kart zgłoszeniowych kandydatów (załącznik – formularz zgłoszeniowy). 
Praca w Policji