Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - Podpisanie porozumienia dotyczącego utworzenia klasy policyjnej – mundurowej w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Data publikacji 16.05.2017

15 maja 2017 r. o godz. 10.00 w budynku szkoły w Bolechowie odbyło się spotkanie, podczas którego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu a Zespołem Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, dotyczące utworzenia klasy policyjnej - mundurowej.

15 maja 2017 r. o godz. 10.00 w budynku szkoły w Bolechowie odbyło się spotkanie, podczas którego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu a Zespołem Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, dotyczące utworzenia klasy policyjnej - mundurowej.

Policję reprezentowali: Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński, Komendant Miejski Policji w Poznaniu mł. insp. Maciej Nestoruk oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podinsp. Maciej Walczak.

Organ prowadzący reprezentował Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński.

Władze gminy Czerwonak, na terenie której znajduje się szkoła, reprezentował II Zastępca Wójta – Janusz Andrzejewski.

Organ nadzoru pedagogicznego reprezentował Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu - płk. dr Jerzy Licki, pełniący funkcję koordynatora klas mundurowych. Szkołę reprezentowali: Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie - mgr Beata Strama, Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie - mgr Filip Majewski, Główny Księgowy - mgr Lidia Dembska, jeden z autorów innowacji pedagogicznej - psycholog szkolny - mgr Tomasz Zieliński oraz opiekun klas mundurowych - mjr Tomasz Metler. Na uroczystości obecni byli również uczniowie klasy wojskowej oraz strażacko-ratowniczej.

Pani Dyrektor – p. Beata Strama uroczyście powitała zgromadzonych gości i przedstawiła najważniejsze cele utworzenia klasy policyjnej - mundurowej oraz spodziewane efekty innowacji pedagogicznej. Za najważniejsze uznać można:

Kształtowanie aktywnych postaw społecznych i właściwych postaw moralnych przez wartości odnajdywane w etosie służby policyjnej.

Zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Policji.

Podnoszenie sprawności fizycznej z elementami samoobrony.

Kształtowanie uniwersalnych kompetencji społecznych.

Zdobycie wiedzy dotyczącej kryminalistyki, kryminologii, działań pododdziałów policji [warsztaty przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Rozszerzenie wiedzy i umiejętności związanej ze szkoleniem strzeleckim.

Zapoznanie się z psychologicznymi skutkami sytuacji kryzysowych i sposobami radzenia sobie z nimi.

Rozwijanie świadomości, jaką rolę pełni jednostka w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego.

Pogłębienie wiedzy na temat praw człowieka w świetle dokumentów międzynarodowych.

Zdobycie wiedzy na temat działania instytucji społecznych.

Rozszerzenie wiedzy z wybranych zagadnień prawnych.

Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński, który zadeklarował wolę współdziałania stron obejmującą, m.in.:

Podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży poprzez przekazywanie wiedzy nt. bezpieczeństwa i postaw prospołecznych;

Współpracę na rzecz społeczności lokalnej i Wielkopolski, głównie poprzez współuczestnictwo w organizowanych na terenie województwa przedsięwzięciach patriotycznych i profilaktycznych;

Propagowanie wśród uczniów informacji o roli, zadaniach, funkcjonowaniu i misji wielkopolskiej Policji;

Wspieranie inicjatyw i angażowanie młodzieży w przedsięwzięcia o tematyce szeroko pojmowanego bezpieczeństwa (turnieje, zawody, konferencje, dni otwarte itp.);

Propagowanie wśród młodzieży informacji na tematy związane z występującymi zagrożeniami oraz formami i metodami przeciwdziałania im.

Głos zabrał również Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński, który podkreślił, że Powiat Poznański promuje szkolnictwo zawodowe oraz dba o to, żeby uczniowie zdobywali solidne wykształcenie. Pogratulował inicjatywy podejmowanej przez szkołę oraz życzył powodzenia w rekrutacji na nowy rok szkolny.

Kolejno głos zabrali: Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu - płk. dr Jerzy Licki, II Zastępca Wójta – Janusz Andrzejewski oraz Komendant Miejski Policji w Poznaniu - mł. insp. Maciej Nestoruk, którzy również życzyli powodzenia w realizacji zamierzonych planów, związanych z utworzeniem klasy policyjnej – mundurowej.

Najważniejszym punktem uroczystości było podpisanie listu intencyjnego o współpracy. Na dokumencie podpisy złożyli: Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński i Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie - mgr Beata Strama.

Rangę uroczystości podniósł wręczony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasza Trawińskiego ryngraf Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Następnie złożono życzenia i wymieniono się upominkami. W podziękowaniu za objęcie patronatem naszej szkoły młodzież obecnych klas mundurowych, złożyła kwiaty na ręce przedstawicieli Policji.

Podpisana umowa patronacka pomiędzy szkołą a Policją zapewni profesjonalne wsparcie dydaktyczne dla klasy policyjnej – mundurowej, poprzez realizację zajęć teoretycznych i praktycznych, przy wzbogaceniu programu edukacyjnego dodatkowymi przedmiotami, tj.: Szkolenie policyjne oraz Szkolenie sportowe z elementami samoobrony, karate, strzelanie, pływanie itp. oraz warsztaty psychologiczne.

Innowacja edukacyjna, jaką jest wdrożenie programu dla klasy policyjnej - mundurowej, uwzględniająca zadania z zakresu funkcjonowania Policji, pozwoli przyszłym kandydatom na zdobywanie wykształcenia, odkrywanie tajników wymarzonego zawodu i profesjonalny rozwój zainteresowań. Specjalistyczne wykłady i ćwiczenia praktyczne, treningi sportowe, zgrupowania oraz możliwość skorzystania z infrastruktury policyjnej, a także zasobów szkoły umożliwią kandydatom odpowiednie przygotowanie do przyszłej pracy w służbach mundurowych. Wprowadzenie innowacji edukacyjnej pozwoli na wzmocnienie potencjału wychowawczego szkoły, poprzez kształtowanie postaw użytecznych społecznie, patriotycznych, samodyscypliny młodzieży oraz większego angażowania się uczniów w działania na rzecz szkoły i jej otoczenia.

Źródło(tekst-zdjęcia): Beata Strama/MŚ

Praca w Policji