KWP - II Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - II Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych

Data publikacji 12.04.2017

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zorganizowane zostało II Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli środowisk samorządowych, służb i inspekcji, administracji rządowej, świata nauki oraz organizacji pozarządowych. Konferencja poświęcona została zagadnieniom monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa.

10 kwietnia br. na terenie Miedzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się II Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych. Tematem przewodnim spotkania było „Zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz organizacyjne, dedykowane monitorowaniu zagrożeń bezpieczeństwa”.

Organizatorami konferencji byli: Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński, Rektor, gospodarz MTP i organizator Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń Securex 2018 Prezes Przemysław Trawa oraz Koordynator Główny Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego prof. zw. Emil W. Pływaczewski.

Forum zostało zainicjowane w ub. w trakcie Targów Securex a jego ideą jest podnoszenie świadomości i zainteresowania wybranymi obszarami, związanymi z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Jednym z takich obszarów, będącym głównym zagadnieniem II Forum, jest funkcjonujący niemalże w każdym aspekcie bezpieczeństwa i porządku publicznego monitoring lub udział w systemach zbudowanych dla zapewnienia odpowiedniej ochrony. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów województwa wielkopolskiego, którzy byli głównymi jego odbiorcami, służb i inspekcji oraz świata nauki, administracji rządowej i organizacji pozarządowych.

Pomimo, że Targi Securex realizowane są w systemie dwuletnim, organizatorzy postanowili, iż konferencje w ramach Forum będą odbywać się corocznie.

Forum otworzył Prezes MTP Przemysław Trawa, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie inicjatywy dla bezpieczeństwa obywateli ale również dla targów. Mając na uwadze wysokie zainteresowanie zwiedzających targi, MTP dbając o ich bezpieczeństwo muszą stosować najnowocześniejsze narzędzia audiowizualne, współdziałać ze służbami państwowymi przy m.in. budowie systemów oraz podnosić poziom wiedzy i umiejętności własnych pracowników. Rozpoczynając dyskusję nad obecnym stanem monitoringu wizyjnego w Polsce Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński, zwrócił uwagę na wysoki poziom akceptacji społecznej stosowania w przestrzeni publicznej systemu kamer a z drugiej strony na liczne przypadki niedostosowania jego wymogów do odpowiednich standardów. Ponieważ monitoring wizyjny wpływa na poczucie bezpieczeństwa obywateli nadinsp. Tomasz Trawiński podkreślił, iż musi być to system profesjonalnie umiejscowiony, obsługiwany przez przygotowane do tego zadania osoby oraz o odpowiednim standardzie, nie naruszający obowiązujących przepisów.

Jednym z katalogu źródłem informacji o potrzebach dot. instalacji kamer może być Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która umożliwia mieszkańcom dokładne sygnalizowanie miejsc budzących zagrożenie. Poszczególne aspekty wypowiedzi Pana Komendanta były kontynuowane w wystąpieniach kolejnych prelegentów. Między innymi o odpowiednim doborze osób do pracy w systemie numeru alarmowego 112 mówił dr Dariusz Dymek Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, prezentując jednocześnie możliwość rozwoju monitorowania zagrożeń (np. w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego) o nowe funkcjonalności poprawiające jego efektywność. Na przykładzie Hrabstwa Sussex w Wielkiej Brytanii przedstawiciel firmy Teleste poprzez prezentację budowy wspólnego systemu monitoringu wizyjnego dla kilku miast, wskazał na rosnące możliwości techniczne oraz rolę obywateli w procesie rozmieszczania kamer.

Doktor Piotr Szczuko z Politechniki Gdańskiej zapoznał zebranych z wynikami prac w zakresie analizy i interpretacji treści obrazu wizyjnego, które zdecydowanie mają przełożenie na efektywność stosowania kamer. Na przykład dzięki sztucznej inteligencji wykorzystywanej w najnowszych systemach monitoringu pozostawiony przez określony czas holu dworca bagaż powinien wzbudzić automatyczny alarm.

W podobnym zakresie wypowiedział się p. Rashel Talukder ze Stowarzyszenia PPBW, który zaprezentował efekty prac konsorcjum naukowo-badawczego w zakresie identyfikacji osób na podstawie biometrii twarzy. Funkcjonalność ta może mieć zastosowanie tak w monitoringu miejskim ale również np. w zakładach pracy przy ochronie dostępu do poszczególnych pomieszczeń. Nawiązując do poprzednich wystąpień poddał pod rozwagę idee stworzenia jednego systemu monitoringu integrującego rozwiązania np. z powiatu poznańskiego i wspólnego wystąpienia o środki na ten cel przez jednostki samorządowe.

Obostrzenia w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego w aspekcie prawnym zaprezentował dr Piotr Binas z WSUS w Poznaniu, wskazując m.in. również na brak dedykowanych temu obszarowi aktu prawnego rangi ustawy w prawodawstwie polskim.

Konferencję zakończyły wystąpienia przedstawicieli służb mundurowych. O znaczeniu monitoringu dla bezpieczeństwa osób w kontekście pożarów mówił st. kpt. Marek Piekutowski w KW PSP natomiast kpt. Maciej Węckowski zaprezentował złe praktyki dot. utrzymania i stosowania systemów alarmowych, zdiagnozowane w ramach prowadzonych akcji gaśniczych czy rekonesansu obiektów, które mogą lub miały tragiczne skutki. Komisarz Krzysztof Janicki z Laboratorium Kryminalistycznego KWP mając duże doświadczenie w zabezpieczaniu nagrań z monitoringu wizyjnego zaprezentował na przykładach pożądane właściwości i uwarunkowania budowy systemu monitoringu ze względu na późniejsze wykorzystanie w efektywnym i skutecznym odtwarzaniu zdarzeń.

W trakcie dyskusji m.in. p. Michał Lemański Z-ca Dyrektora WZKiB UM w Poznaniu m.in. podzielił się swoimi uwagami na temat ewentualnych możliwości budowy systemu monitoringu wizyjnego dla regionu poznańskiego.

W przerwach, możliwe było obejrzenie ekspozycji z najnowszymi technologiami i urządzeniami przedstawianymi między innymi podczas prezentacji. Rozwiązania te zostały również udostępnione uczestnikom spotkania, aby mogli przeprowadzić testy ich działania na żywo.

II Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych w Poznaniu zakończył Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster. W podsumowaniu wskazał na znaczenie idei forum, jako miejsca wymiany informacji, doświadczeń, dobrych praktyk i dyskusji różnych środowisk oraz wagi tematu przewodniego II jego edycji. Szczególnie podkreślił zainteresowanie monitoringiem wizyjnym wśród mieszkańców i ich akceptację dla jego wykorzystania w procesie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego przez odpowiednie służby, w tym Policję. Wskazał, iż aby ta aprobata miała dalej miejsce, monitoring wizyjny w miejscach publicznych musi być wysoce profesjonalny a jego stosowanie wyjątkowo odpowiedzialne.

Sławomir Gembara/ RKG

Praca w Policji