Zostań policjantem

DOBÓR DO SŁUŻBY W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI (CBZC)

Kandydaci do służby w CBZC z terenu województwa wielkopolskiego mogą składać komplet dokumentów aplikacyjnych osobiście w siedzibie Zespołu Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - ul. Kochanowskiego 15, 60-844 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

TERMINY PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI:

 • 04 marca 2024 roku
 • 24 kwietnia 2024 roku
 • 8 lipca 2024 roku
 • 09 września 2024 roku
 • 30 października 2024 roku
 • 30 grudnia 2024 roku

Przyjęcia do jednostek organizacyjnych w CBZC uzależnione będą od potrzeb kadrowych. W przypadku chęci zmiany miejsca pełnienia służby, decyzję każdorazowo podejmuje przełożony właściwy w sprawach osobowych, określony w art. 32 i art. 36 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r., poz. 171 z późn. zm.) uwzględniając sytuację osobistą funkcjonariusza oraz stan wakatów w poszczególnych jednostkach, komórkach organizacyjnych CBZC. Komendant Główny Policji  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.

SŁUŻBĘ W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI MOŻE PEŁNIĆ KANDYDAT, KTÓRY:

 • posiada polskie obywatelstwo;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli podlega kwalifikacji wojskowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji (tylko część A i B);
 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginał do wglądu);
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginał do wglądu);
 • kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginał do wglądu);
 • kopie w postaci papierowej innych dokumentów niż wymienione w lit. a-e, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów
 • Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego - wypełniony dokument kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru – dowód osobisty.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ CENRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI.

DANE TELEADRESOWE:

  02 – 796 Warszawa ul. Wąwozowa 18,
 +48 47 725-16-57,
 +48 47 725-16-68,
 ADRES E-MAIL: dobor@cbzc.policja.gov.pl
 

 

 

Powrót na górę strony