Regulamin - Kryształowa Gwiazda - Policja Wielkopolska

Kryształowa Gwiazda


Regulamin nadawania Kryształowej Gwiazdy
 
 
§ 1
 
"Kryształowa Gwiazda" jest szczególnym wyróżnieniem za wzorową i ofiarną służbę na rzecz mieszkańców Wielkopolski.
 
§ 2
 
Kryształową Gwiazdą może być wyróżniony:

1. Policjant pełniący służbę w jednostce policji podległej Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu, który wykonując obowiązki służbowe naraził swoje życie lub zdrowie, doznając poważnych obrażeń ciała bądź doznał uszczerbku zdrowia oraz policjant, który ofiarna służbą przyczynił się do uratowania życia innej osobie lub jego działania przyniosły wyraźna poprawę warunków życia innych osób.

2. Policjant zatrudniony w innej jednostce policji w kraju, jeżeli zdarzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 miało miejsce w województwie wielkopolskim.

  § 3


"Kryształowa Gwiazda" może być również nadana policjantowi, który zachował się w sposób opisany w § 2  w czasie wolnym od służby.

  § 4


1. "Kryształową Gwiazdę" przyznają wspólnie:

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. wielkopolskiego, z własnej inicjatywy lub na wniosek:

      - Organizacji Terenowych NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego;

      - Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji woj. wielkopolskiego:

      - Komendantów Komisariatów Specjalistycznych, Dowódcy Oddziału Prewencji i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji.

2. Wniosek o nadanie "Kryształowej Gwiazdy" powinien zawierać dane osobowe policjanta oraz szczegółowy opis zdarzenia uzasadniający przyznanie wyróżnienia  /zał. nr 1/.

3. Wniosek o przyznanie Kryształowej Gwiazdy powinien zostać złożony nie później niż na dwa miesiące przed planowanym wręczeniem wyróżnienia z uwzględnieniem § 5 ust. 2.

4.Wnioski opiniuje Kapituła "Kryształowej Gwiazdy" powołana porozumieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. wielkopolskiego spośród policjantów cieszących się szacunkiem i autorytetem. W skład Kapituły winien wejść przedstawiciel korpusu oficerów, aspirantów, podoficerów i posterunkowych. 

5. Wniosek o przyznanie wyróżnienia powinien być zaopiniowany w terminie miesiąca od daty wpłynięcia. 

§ 5

1. Kryształową Gwiazdę przyznaje się z okazji Święta Policji, Narodowego Święta Niepodległości lub w rocznicę powstania NSZZ Policjantów.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wyróżnienie można przyznać w innym niż określonym w § 4 pkt 3 terminie.

3. Decyzję o wyróżnieniu podaje się do wiadomości wszystkich policjantów garnizonu.

  § 6

1. Wyróżniony policjant otrzymuje "Kryształową Gwiazdę" w futerale /zał. nr 2/ wraz z dyplomem potwierdzającym jej nadanie /zał. nr 3/.

§ 7

1. W przypadku jeżeli funkcjonariusz po raz kolejny dokonał czynu opisanego w § 1 przyznaje się "Kryształową Gwiazdę ze Wstęgą" /zał. nr 4/

2. Wzór wyróżnienia podlega ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
  § 8

1. Wyróżnienie wraz z dyplomem wręcza się uroczyście, zgodnie z ceremoniałem policyjnym.

2. Wręczenia "Kryształowej Gwiazdy" dokonuje Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wraz z Przewodniczącym ZW NSZZ P woj. wielkopolskiego, po wcześniejszym odczytaniu decyzji o jej przyznaniu przez Przewodniczącego Kapituły lub jego Zastępcy.

  § 9

 Jeżeli osoba wyróżniona zmarła przed przyznaniem wyróżnienia, wręcza się je członkom najbliższej rodziny.                

  § 10

1. Dane osób wyróżnionych "Kryształową Gwiazdą" podlegają ewidencji przez Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu.

2. Ewidencja, o której mowa w ust.1 obejmuje następujące dane osoby wyróżnionej:

- stopień, imię i nazwisko oraz imię ojca;

- data i miejsce urodzenia;

- miejsce służby;

- seria i numer dokumentu tożsamości;

- określenie wnioskodawcy i data złożenia wniosku;

- numer i data decyzji przyznania wyróżnienia.

3.  Do ewidencji dołącza się wniosek, o którym mowa w § 4.

4. Informację o wyróżnieniu umieszcza się w aktach osobowych policjanta.

5. W przypadku policjanta zatrudnionego w innej jednostce, informacje o wyróżnieniu Odznakę przesyła się na piśmie do właściwego komendanta wojewódzkiego policji.

 § 11

Koszt wykonania "Kryształowej Gwiazdy" oraz dyplomów, a także koszt uroczystości związanych z ich wręczenie, pokrywać będą w równych częściach Wielkopolski Komendanta Wojewódzki Policji i Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. wielkopolskiego.

§ 12

Zmiany w Regulaminie w chodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.


 

   Przewodniczący ZW NSZZ P

województwa wielkopolskiego

podinsp. Andrzej Szary 


                      Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji

w  Poznaniu  

mł. insp. Krzysztof Jarosz

Praca w Policji