Dla policjantów

Nowe rozporządzenie MSW dot. warunków otrzymania dodatkowego wynagrodzenia za zadania wykraczające poza obowiązki słuzbowe.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

Dziennik Ustaw Nr 292

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie
zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe
Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687,
Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) warunki otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia
za wykonywanie zleconych zadań wykraczających
poza obowiązki służbowe, zwanych dalej
„zadaniami zleconymi”;
2) wysokość i sposób obliczania dodatkowego wynagrodzenia;
3) tryb wypłacania dodatkowego wynagrodzenia.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) kwota bazowa — kwotę ustaloną dla żołnierzy zawodowych
i funkcjonariuszy w ustawie budżetowej;
2) obsługa — sprawdzenie, w każdym dniu używania
sprzętu transportowego, sprawności technicznej
tego sprzętu oraz stanu technicznego jego zespołów
i podzespołów, ze szczególnym uwzględnieniem
układów mających wpływ na bezpieczeństwo
jazdy;
3) przełożony właściwy w sprawach osobowych —
Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego
(Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dyrektora
instytutu badawczego, komendanta szkoły policyjnej,
komendanta powiatowego, miejskiego lub rejonowego
Policji.
§ 3. Za każdy dzień wykonywania zadań zleconych
na piśmie przez przełożonego właściwego w sprawach
osobowych lub osobę przez niego upoważnioną policjantowi
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za:
1) obsługę transportera opancerzonego, miotacza
wody lub gazu, ciężkiego sprzętu budowlanego, autobusu,
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 t, pojazdu specjalnego
lub używanego do celów specjalnych na podwoziu
samochodu ciężarowego o ładowności powyżej
3,5 t — w wysokości 0,25% kwoty bazowej;
2) ręczne mycie sprzętu transportowego określonego
w pkt 1 — w wysokości 0,50% kwoty bazowej;
3) obsługę łodzi motorowej — w wysokości 0,30%
kwoty bazowej;
4) bieżącą konserwację agregatu prądotwórczego
o mocy powyżej 20 kVA — w wysokości 0,20%
kwoty bazowej;
5) przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie
zgodnie z instrukcją obsługi oraz zakonserwowanie
agregatu prądotwórczego o mocy powyżej
20 kVA — w wysokości 2% kwoty bazowej.
§ 4. Dodatkowe wynagrodzenie jest obliczane jako
iloczyn liczby dni wykonywania zadań zleconych oraz
stawki dodatkowego wynagrodzenia, przysługującej
za każdy dzień wykonywania zadań zleconych, wyrażonej
jako procent kwoty bazowej.
§ 5. Dodatkowe wynagrodzenie policjanta wykonującego
zadania zlecone oblicza się odrębnie dla każdego
rodzaju zadania, o którym mowa w § 3.
§ 6. Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się na
podstawie imiennej listy, zatwierdzonej przez przełożonego
właściwego w sprawach osobowych lub upoważnioną
przez niego osobę, w terminie do końca każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego
wynagrodzenia za wykonywanie zleconych
zadań wykraczających poza obowiązki służbowe
(Dz. U. Nr 50, poz. 456).
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2012 r.
Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki
1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji
rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248,
poz. 1491).