Pisma, instrukcje

Powołania nieetatowej struktury w formie Zespołów Antykonfliktowych


DOBÓR FUNKCJONARIUSZY POLICJI

DO NIEETATOWEGO ZESPOŁU ANTYKONFLIKTOWEGO

KWP W POZNANIU

 

Informuję, że  KWP w Poznaniu prowadzi dobór funkcjonariuszy Policji do Nieetatowego Zespołu Antykonfliktowego.

Struktura ta powstała w województwie wielkopolskim w 2011 r. i ma na celu rozwinięcie systemu „miękkiego podejścia” przy utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezami masowymi, zgromadzeniami i protestami publicznymi oraz innymi sytuacjami kryzysowymi. Organizacja zespołów oparta jest na modelach Policji Dolnej Saksonii oraz Policji Republiki Czeskiej przy uwzględnieniu przepisów
i realiów obowiązujących w RP.

 

Zadaniem zespołu jest:


1.   Monitorowanie miejsc zagrożonych sytuacjami konfliktowymi
w uzgodnieniu lub na polecenie Dowódcy Operacji/Akcji lub zabezpieczenia prewencyjnego.

2.   Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych na miejscu zdarzenia.

3.   Udzielanie indywidualnej pomocy adekwatnie do zgłaszanych potrzeb.

4.   Współpraca z wywiadowcami oraz spottersami w zakresie ustalania miejsc i osób potencjalnie grożących sytuacjami konfliktowymi.

5.   Stała współpraca  z dowódcami akcji i operacji  policyjnych w zakresie określania scenariuszy rozwoju sytuacji konfliktowych.

 

W skład ZAK wchodzą policjanci wszystkich służb z minimum 3 letnim stażem służby, którzy  deklarują dobrowolność pracy w ZAK. Preferowani będą policjanci z wykształceniem psychologicznym, pedagogicznym, resocjalizacyjnym.

 

Chętni funkcjonariusze do uczestnictwa w zespole po poinformowaniu bezpośredniego przełożonego oraz akceptacji KMP w Poznaniu zostaną poddani procedurze kwalifikacyjnej polegającej na rozmowie z:

        

 - Naczelnikiem Sztabu Policji KWP w Poznaniu,

- Koordynatorem ZAK,

- Psychologiem KWP w Poznaniu.

 

Policjanci, którzy zdeklarują chęć wstąpienia do ZAK mogą składać „Formularz zgłoszeniowy” do dnia 22.02.2016 r.

 

Jednocześnie informuję, że przedmiotowe pismo znajduje się na stronie internetowej KWP w Poznaniu w zakładce Sztab Policji.

Bliższych informacji w powyższej sprawie udzieli kom. Katarzyna Andrzejczak – Koordynator Zespołu Antykonfliktowego tel. 120-42.

 

Załącznik:
docFormularz Zgłoszeniowy.docPraca w Policji