Struktura i zakres działania - Sztab Policji - Policja Wielkopolska

Sztab Policji

Struktura i zakres działania


schemat organizacyjny sztabu

Naczelnik - mł. insp. Jakub Gorczyński
tel. 061 841 31 00
e-mail: jakub.gorczynski@po.policja.gov.pl

Z-ca Naczelnika Sztabu - podinsp. Marek Cieloszyk
tel. 061 841 31 00
e-mail: marek.cieloszyk@po.policja.gov.pl 

Zespół Operacji Policyjnych i Zarządzania Kryzysowego – podinsp. Waldemar Adamski
tel. 061 841 31 08
e-mail: wpk@po.policja.gov.pl


Zespół Dyżurnych – podinsp. Dariusz Urbaniak
tel. 061 841 20 43
e-mail: dyzurnykwp@wielkopolska.policja.gov.pl


Kierownik Sekcji Lotnictwa Policji – asp. szt. Mirosław Szaja
tel. 061 841 20 19
e-mail: sekcja.lotnictwa@wielkopolska.policja.gov.pl


Zespół Ochronny –  st. asp. Maciej Lubczyński
tel. 061 841 20 29


    

Z A K R E S DZIAŁANIA SZTABU POLICJI KWP W POZNANIU

  

W zakres działania Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wchodzą następujące zadania:

 

 

 1. Koordynacja działań i zarządzanie siłami Policji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa wielkopolskiego.
   
 2. Nadzorowanie i koordynacja działań planistyczno-sztabowych w jednostkach organizacyjnych Policji woj. wielkopolskiego.
   
 3. Planowanie i koordynowanie działań sztabowych w związku z przewidywanym zabezpieczeniem imprez o dużym stopniu ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa uczestników lub porządku prawnego.
   
 4. W imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji koordynowanie działań Oddziału Prewencji Policji, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu oraz nieetatowych grup realizacyjnych.
   
 5. Organizowanie i nadzorowanie działań antyterrorystycznych, minersko - pirotechnicznych i z zakresu negocjacji policyjnych na obszarze woj. wielkopolskiego.
   
 6. Planowanie, koordynowanie i zarządzanie siłami policyjnymi w związku z eliminowaniem skutków powstałych w wyniku katastrof, klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych na terenie woj. wielkopolskiego
   
 7. Organizowanie oraz nadzorowanie przygotowań obronnych i kryzysowych realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy i podległe jednostki organizacyjne Policji.
   
 8. Realizacja funkcji kierowania w zakresie określonym dla służb dyżurnych Komendy, a także nadzorowanie i koordynacja pracy dyżurnych w Komendach Powiatowych i Miejskich Policji oraz komisariatach specjalistycznych Policji.
   
 9. Organizowanie i nadzorowanie Sekcji Lotnictwa Policyjnego oraz zapewnienie warunków umożliwiających jej funkcjonowanie.
   
 10. Organizowanie i nadzorowanie realizacji zadań przez służbę ochronną w obiektach KWP.
   

 

 

Praca w Policji