Wprowadzenie - Policja Wielkopolska

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Poznaniu podjęto szereg działań zmierzających do ustanowienia i wdrożenia w laboratorium systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Przygotowania do ustanowienia systemu rozpoczęto od sformułowania polityki systemu zarządzania laboratorium dotyczącej jakości, a działalność realizowaną przez laboratorium opisano w dokumentacji systemu - Księdze Jakości, procedurach i instrukcjach ogólnych oraz procedurach badawczych i instrukcjach badań.

Funkcjonujący system zarządzania laboratorium był stale rozwijany we wszystkich obszarach działalności laboratorium poprzez podejmowanie działań jakościowych, administracyjnych i technicznych niezbędnych dla potwierdzenia przez krajową jednostkę akredytującą kompetencji laboratorium do przeprowadzania badań wybranymi metodami badawczymi.

Po dostosowaniu wdrożonych rozwiązań do wymagań przepisów prawa, normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i spełnieniu wymagań akredytacyjnych, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Laboratorium Kryminalistyczne zgłosiła gotowość w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) do rozpoczęcia procesu akredytacji.

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1427, że Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Laboratorium Kryminalistyczne spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Akredytowaną działalność określono w Zakresie Akredytacji Nr AB 1427.

Zakres Akredytacji objął następujące obszary działalności Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu, w których konieczność posiadania akredytacji ma charakter obligatoryjny z mocy regulacji prawa Unii Europejskiej, tj. Decyzji Ramowej Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne:

·  obszar badań daktyloskopijnych obejmujący wizualizację śladów daktyloskopijnych i identyfikację odwzorowań linii papilarnych,

·   obszar badań genetycznych.

Udzielenie akredytacji sprawiło, że nasze laboratorium dołączyło do grupy europejskich laboratoriów kryminalistycznych spełniających wymagania Decyzji Ramowej Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne.

Zgodnie ze Wspólnym Komunikatem ISO-ILAC-IAF w sprawie wymagań dotyczących systemu zarządzania zawartych w normie ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących (Styczeń 2009) dostępnym na stronie www.pca.gov.pl spełnienie przez laboratorium wymagań normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza, że laboratorium spełnia zarówno wymagania w zakresie kompetencji technicznych, jak i systemu zarządzania, które są niezbędne dla spójnego zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań.

System zarządzania ustanowiony i wdrożony w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Poznaniu jest utrzymywany i ciągle doskonalony.

Praca w Policji