KWP - Kampania "Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo" (video) - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - Kampania "Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo" (video)

Data publikacji 28.11.2017

Komenda Główna Policji wspólnie z Komendą Stołeczną Policji oraz Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutem Transportu Samochodowego, Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów, Przemysłowym Instytutem Motoryzacyjnym i operatorem komunikatora Yanosik rozpoczęła drugą edycję kampanii pn. „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. Policjanci z województwa Wielkopolskiego również włączyli się w tę akcję. Celem jest zwrócenie uwagi kierujących na stan i jakość oświetlenia w pojazdach, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

W okresie jesienno-zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia, bowiem potęgują się negatywne zjawiska niekorzystnie wpływające na proces widzenia, zwłaszcza przy występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Od świtu do zmierzchu światła pełnią jedynie rolę oznaczania pozycji pojazdu na drodze. Po zapadnięciu zmroku dodatkowym zadaniem przednich świateł pojazdu jest również oświetlanie drogi, i co szczególnie istotne, wszelkich nieoświetlonych przeszkód.

Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ zasięg pola oświetlonego przez reflektory, zwłaszcza przy użyciu świateł mijania, jest determinowany poza ich ogólnym stanem technicznym takimi czynnikami jak: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia oraz natężeniem emitowanego światła. Wszelkie niedomagania w tym zakresie mogą skutkować między innymi niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części albo prowadzić do olśnienia innych uczestników ruchu drogowego np. przy zastosowaniu niehomologowanych świateł samowyładowczych.

W okresie jesienno-zimowym nasila się ryzyko wypadku drogowego z udziałem pieszego. W grudniu ubiegłego roku na polskich drogach zginęło 143, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w maju (45 osób). Jeszcze gorszą sytuację odnotowaliśmy w grudniu 2015 roku, gdzie w wypadkach drogowych zginęło 171 pieszych, czyli prawie siedmiokrotnie więcej niż w maju (25 osób). W związku z tym, to wcześnie zapadający zmrok i pogorszenie widoczności były czynnikami determinującymi podwyższone ryzyko zaistnienia wypadku. Niewątpliwie części tych zdarzeń udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne technicznie, prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.

Z drugiej strony stwierdzić należy, że wielu wypadków udałoby się uniknąć, gdyby piesi używali elementów odblaskowych i to nie tylko w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu, poza terenem zabudowanym, na drogach gdzie nie ma chodnika.

Dlatego też tegoroczne działania będą swoistą kontynuacją już podjętych przez Policje działań w obszarze bezpieczeństwa pieszych, tj. kampanii „Świeć przykładem” zainicjowanej w dniu 29.09.2017 r.

Prawidłowe ustawienie świateł zazwyczaj ogranicza się do wyregulowania korektora ich wysokości, ale wielu kierowców bagatelizuje nawet tą kwestię zapominając, że niewykonanie takiej czynności, przy pełnym obciążeniu pojazdu, powoduje że światła świecąc za wysoko oślepiają innych uczestników ruchu.

W wielu przypadkach do prawidłowego ustawienia nie tylko wysokości świateł, ale też prawidłowego rozkładu światła i cienia w reflektorze niezbędne jest przeprowadzenie kontroli przy użyciu niezbędnych urządzeń kontrolno-pomiarowych. Dlatego też zaplanowano, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowanie „dni otwartych” na stacjach diagnostycznych, których podmioty zarządzające wyraziły akces udziału w działaniach., gdzie będzie można nieodpłatnie sprawdzić światła.

W Wielkopolsce do działań włączyło się 15 stacji kontroli pojazdów działających pod patronatem Instytutu Transportu Drogowego oraz wszystkie stacje kontroli pojazdów (7) podległe Okręgowemu Zespołowi Działalności Gospodarczej Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, a także SKP Automobilklubu Wielkopolski

Działania Policji wychodzą zatem naprzeciw intensyfikacji niekorzystnych zjawisk występujących o określonych porach roku, w związku z czym zasadne jest przeprowadzenie w listopadzie i grudniu wzmożonych działań związane z kontrola oświetlenia zewnętrznego pojazdów.

Organizator:

- Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

- komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji, w tym Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Partnerzy ogólnokrajowi:

- Instytut Transportu Samochodowego,

- Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów,

- stacje kontroli pojazdów w całym kraju,

- firma „Neptis S.A. operator komunikatora „Yanosik” – kierowca otrzyma SMS-a o treści

„darmowe sprawdzanie świateł – zobacz gdzie”.

Organizator wojewódzki:

- Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Partnerzy wojewódzcy:

- Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą

w Poznaniu

- Automobilklub Wielkopolski,

Termin:

- 28.11. – 17.12.2017r. – realizacja ogólnopolskich policyjnych działań kontrolno-prewencyjnych ukierunkowanych na zwracanie szczególnej uwagi podczas kontroli drogowych na oświetlenie pojazdów,

- 2, 9, i 16.12.2017r. – ogólnopolskie „dni otwarte” na stacjach kontroli pojazdów posiadających patronat Instytutu Transportu Samochodowego i Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów – bezpłatna kontrola oraz regulacja świateł (jeżeli to możliwe bez zastosowania specjalistycznego oprzyrządowania).

Zakładane cele:

- wyeliminowanie z ruchu pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem,

- umożliwienie przeprowadzenia bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych uczestniczących w programie – poza terminem badania technicznego,

- zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno-zimowym zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem,

- propagowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy – pojazd (m.in. promowanie używania przez pieszych elementów odblaskowych).

Liczba ujawnionych nieprawidłowości (brak lub nieprawidłowe oświetlenie pojazdu)

woj. wielkopolskie:

10 miesięcy 2017 roku - 9.292

rok 2016 - 8.623

rok 2015 - 9.409

rok 2014 - 11.460

rok 2013 - 15.330

rok 2012 - 14.972

Odpowiedzialność

Wyciąg z:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 488)

Kod

Rodzaj czynu

Kwalifikacja prawna czynu

Liczba

punktów

G

Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

 

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

01

- od zmierzchu do świtu

art. 88 k.w.

art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d.

02

- w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a p.r.d.

03

- w okresie od świtu do zmierzchu

art. 51 ust. 1 p.r.d.

04

- w tunelu, niezależnie od pory doby

art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d.

 

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

06

- przednich

art. 97 k.w.

art. 51 ust. 5 p.r.d.

07

- tylnych

art. 30 ust. 3 p.r.d.

08

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia

art. 88 k.w.

art. 52 ust. 1 p.r.d.

09

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

art. 90 lub 97 k.w.

art. 51 ust. 3 p.r.d.

Wyciąg z:

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 2023), z dnia 4 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1624)

H Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

80

art. 88 lub art. 90

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a

84

art. 90 lub art. 97

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 3

M Używanie świateł zewnętrznych

147

art. 88

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu

art. 51 ust. 1

148

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu

art. 51 ust. 1 lub 2

149

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami nie-wyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej

art. 51 ust. 6

150

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby

art. 51 ust. 1 lub ust. 6

151

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności

art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2

152

art. 90

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

art. 51 ust. 3

153

art. 90 lub art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych

art. 51 ust. 5

154

Używanie "szperacza" podczas jazdy

art. 52 ust. 3

 

 

 

Ładowanie odtwarzacza...