KWP - O zagrożeniach i bezpieczeństwie ludzi młodych - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Data publikacji 10.11.2017

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych.” Organizatorami spotkania były Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

7 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych.”

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie założeń oraz przeprowadzenie dyskusji na temat projektu o akronimie MINDb4ACT, który poświęcony jest przeciwdziałaniu procesowi radykalizacji poszczególnych grup społecznych. Projekt, finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horyzont 2020, jest realizowany przez 19 partnerów z 10 państw Unii Europejskiej. Partnerami projektu, występującymi w imieniu „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”, jest Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu oraz Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W trakcie spotkania omówiono szczegółowo zdiagnozowane obszary zagrożeń wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego oraz działania profilaktyczne, które podejmowane są w ramach projektu, a które przyczyniły się do zwiększenia świadomości oraz wpływają na bezpieczeństwo zarówno dzieci jak i ich rodziców.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji uczestniczących w pracach „Obserwatorium”: Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Sądu Okręgowego w Poznaniu, Kurator Okręgowy, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych, Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania, Kuratorium Oświaty, Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Przypomnijmy – ten projekt tworzy interdyscyplinarne ciało, w którego skład wchodzą przedstawiciele wielu podmiotów zaangażowanych w pracę z młodzieżą. Istotne w tym przedsięwzięciu jest prowadzenie szerokiej diagnozy zagrożeń i podejmowanie w tym zakresie wyprzedzających działań informacyjnych, szkoleniowych, profilaktycznych.

Staramy się nie poprzestawać wyłącznie na próbie przeciwdziałania aktualnie pojawiającym się problemom (których analizą i diagnozą zajmujemy się po ich zaistnieniu) – ale dążymy do tego aby - zawierając koalicje ekspertów, badaczy, naukowców, praktyków – wspólnie podejmować działania pozwalające aktywnie przeciwdziałać sytuacjom, które będą stanowić realne zagrożenie w niedalekiej przyszłości.

Michał Królikowski/ RKG

Praca w Policji